Privacy verklaring constructabouw

1.Constructabouw Bouw- en aannemingsbedrijf

Constructabouw is een BV, die zich bezig houdt met burgelijke- en utiliteitsbouw, gevestigd in Heerenveen (8447 SM), aan de Eurolaan 4 en wordt vertegenwoordigd door mevr. M. Smit.

 

2. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wettelijk kader

Constructabouw, vertegenwoordigd door M. Smit, respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van klanten, leveranciers, relaties en medewerkers is het uitgangspunt bij alle activiteiten. Wij gaan uw persoonsgegevens, uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de (Europese) Algemene verordening Gegevensbescherming. (AvG).

 

Beginselen verwerking

De beginselen voor verwerking van persoonsgegevens, zoals deze in de wet zijn gesteld, volgen wij.

Dit zijn:

- Rechtmatig, behoorlijk en transparant: De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de wettelijke eisen. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

- Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden: De persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt als dat volgens de wet is toegestaan. Naast een wettelijke eis tot verwerking of de noodzaak in verband met het nakomen van een overeenkomst met u, geldt ook uw toestemming als wettelijke grondslag.

- Niet meer of langer dan noodzakelijk: Voor het doel van de verwerking of nakoming van de overeenkomst die met u is gesloten, verwerken wij niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Alle gegevens die niet meer nodig zijn, worden gecontroleerd verwijderd.

- Juist, actueel en vertrouwelijk: Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens nog juist en betrouwbaar zijn. Eventuele medewerkers en toeleveranciers van ons zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht als zij persoonsgegevens verwerken.

- Passende technische en organisatorische beveiliging: wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, beschadiging of vernietiging.

 

3. Welke persoonsgegevens worden er gebruikt?

De persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, worden hier uitsluitend voor gebruikt. Voor relatiebeheer en communicatie worden contactgegevens verwerkt zoals:

- naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht;

- Burgerservicenummer (BSN)

- adres, postcode, woonplaats

- emailadres, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens.

- financieringsgegevens en andere gegevens omtrent de financiering en economische situaties die van belang zijn voor ons projecten.

Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting. U wordt hierover geïnformeerd op het moment dat wij deze gegevens bij u opvragen.

 

4. Waarom gebruiken wij persoonsgegevens.

Zoals elke organisatie, hebben ook wij persoonsgegevens nodig voor onze bedrijfsvoering. De aard van onze dienstverlening brengt daarnaast met zich mee dat persoonsgegevens een noodzakelijk onderdeel zijn van onze dienstverlening.

De wet stelt voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens. Rechtmatigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend als één van de grondslagen van toepassing zijn, die in de wet worden genoemd.

 

Hieronder worden de verschillende doelen genoemd waarvoor wij persoonsgegevens verwerken:

- invulling geven aan verplichtingen die voortvloeien uit onze overeenkomst en/of wettelijke bepalingen, zoals de contractvorming, facturatie etc.

- U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en communicatie uit te kunnen voeren.

- het kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die mogelijk op ons rusten uit hoofde van onze dienstverlening.

- het zorgvuldig nakomen van administratieve verplichtingen zoals het afhandelen van facturatie voor de geboden dienstverlening en uw betalingen.

 

5. Dienstverlening door derden

Om onze dienstverlening efficiënt, correct en veilig te laten verlopen, schakelen wij andere bedrijven in. Dit kunnen zijn: leveranciers van materialen en dienstverleningen, gespecialiseerde adviseurs en organisaties op allerlei gebieden. De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder onze verantwoordelijkheid. Als deze bedrijven noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.

 

6. Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door ons nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan een derde voor verdere verwerking, behalve als daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. (bijvoorbeeld controle door Belastingdienst, FIOD of de AFM, organisaties die een wettelijk opsporingsbevoegdheid hebben).

 

7. Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

8. Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving, verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is en als wij ze niet meer nodig hebben, worden ze gecontroleerd verwijderd. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en de wettelijke bepalingen.

 

9. Inbreuk op beveiliging

 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

10. Vragen – klachten

Indien uw vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens heeft, of gebruik wilt maken van uw rechten, genoemd onder punt 7, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kunt zich in dat geval wenden tot mevrouw M. Smit.